Polityka prywatności sklepu internetowego www.bhpoutlet.pl

Obowiązujący od dnia 01.01.2018 r.

1. Informacje ogólne

Niniejszy regulamin przedstawia Politykę Prywatności PW Krystian sp. z o.o., z siedzibą w Przysusze, ul. Staszica 9A 26-400 Przysucha (dalej jako „Sprzedawca”) w odniesieniu do ochrony danych osobowych Użytkowników i Klientów, pozyskiwanych i przetwarzanych na stronie internetowej www.bhpoutlet.pl (dalej jako „Strona Internetowa”). Niniejsza Polityka Prywatności określa rodzaj, zakres, sposoby korzystania z danych, prawa i obowiązki Użytkownika i Klienta oraz zabezpieczenie danych osobowych. Niniejsza Polityka Prywatności stanowi integralną część Regulaminu Sklepu Internetowego www.bhpoutlet.pl. Pojęcia, które nie zostały odrębnie zdefiniowane mają znaczenie nadane im w Regulaminie Sklepu Internetowego.

Ochrona informacji prywatnych dotyczących Użytkowników i Klientów naszej Strony Internetowej jest dla nas sprawą najwyższej wagi, w związku z czym dokładamy wszelkich starań, abyście mogli Państwo czuć się bezpiecznie przeglądając naszą Stronę Internetową. Polityka prywatności znajduje zastosowanie do wszelkiego rodzaju informacji prywatnych i danych osobowych zebranych za pośrednictwem Strony Internetowej.

Administratorem danych osobowych Klientów jest PW Krystian sp. z o.o., z siedzibą przy ul. Staszica 9A 26-400 Przysucha, Rejestr przedsiębiorców: KRS: 0000360882 (Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego) numer NIP: 601-007-80-99.

2. Gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych

Za pośrednictwem Strony internetowej Sprzedawca może gromadzić dane osobowe, które są jej przekazywane w szczególności w związku z przeglądaniem Strony Internetowej, tworzeniem Konta Klienta Strony Internetowej lub realizacją Zamówień. Podanie przez Państwa danych osobowych jest całkowicie dobrowolne. W przypadku składania zamówień w Sklepie Internetowym podanie określonego minimum danych osobowych przez Klienta jest warunkiem zawarcia Umowy Sprzedaży w Sklepie Internetowym.

W celu zawarcia i prawidłowej realizacji Umów Sprzedaży Sprzedawca przetwarza dane osobowe Klientów, w tym: imię, nazwisko, płeć, adres, numer identyfikacji podatkowej NIP (w szczególności w przypadku przedsiębiorców), dane wymagane do realizacji zamówienia i płatności, adres e-mail, nr telefonu. Sprzedawca przetwarza dane osobowe zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

Sprzedawca stosuje, wymagane przez przepisy prawa polskiego, środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych i zabezpieczenie danych osobowych przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, przejęciem przez osoby nieuprawnione, przetwarzaniem z naruszeniem przepisów ustawy o ochronie danych osobowych oraz zmianą, utratą lub zniszczeniem. Wyrażenie zgody na przetwarzanie przez Sprzedawcę danych osobowych w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże brak zgody na przetwarzanie danych osobowych, uniemożliwia zrealizowanie transakcji, dostawę zamówienia oraz komunikację.

Sprzedawca nie będzie udostępniać Państwa danych osobowych osobom trzecim innym niż osoby trzecie, którym Sprzedawca powierza przetwarzanie tych danych osobowych w celu i zakresie realizacji zamówień lub świadczenia usług, chyba że wyrażą Państwo wyraźną zgodę na udostępnienie danych innym osobom trzecim lub gdy obowiązek takiego udostępnienia wynika z przepisów prawa lub decyzji właściwych organów. Dane osobowe Użytkowników i Klientów nie będą przekazywane innym podmiotom w celu przesyłania materiałów marketingowych osób trzecich.

3. Cel gromadzenia i przetwarzania danych

Dane osobowe, które gromadzi Sprzedawca w związku z każdą Państwa wizytą na Stronie Internetowej lub w związku z Zamówieniem, są przetwarzane w celu realizacji Państwa Zamówienia przez Sprzedawcę oraz jej usługodawców, którym Sprzedawca może powierzyć przetwarzanie tych danych w celu i zakresie niezbędnym do wykonania Umowy Sprzedaży.

Dane osobowe przekazane Sprzedawcy są przeznaczone jedynie do celów związanych z realizacją transakcji oraz dla użytku wewnętrznego, w tym w szczególności do:

  1. zapewnienia stosownej obsługi Użytkowników i Klientów,
  2. realizacji Zamówienia, zawarcia oraz wykonania Umowy Sprzedaży,
  3. przyjmowania i rozpatrywania zastrzeżeń oraz zapytań Klientów,
  4. wsparcia, realizacji procesów płatności,
  5. celów statystycznych związanych z dostosowaniem i ulepszaniem usług Sklepu Internetowego,
  6. prowadzenia działań marketingowych.

Sprzedawca może powierzać przetwarzanie danych osobowych podmiotom współpracującym ze Sprzedawcą, w zakresie niezbędnym dla realizacji transakcji np. w celu dostarczania przesyłek lub przekazywania informacji marketingowych dotyczących Sprzedawcy.

Jeżeli wybrali Państwo metodę płatności za zamówienie za pomocą elektronicznych instrumentów płatniczych lub innych instrumentów bankowych, zapłata którymi może być realizowana na odległość, przetwarzanie danych osobowych w celu realizacji zamówienia obejmuje także przetwarzanie danych osobowych w celu zrealizowania oraz zakresie weryfikacji bezpieczeństwa transakcji płatniczej.

Pod warunkiem uzyskania Państwa zgody w tym zakresie, Państwa dane osobowe będą mogły być wykorzystywane do celów informowania Państwa za pośrednictwem poczty elektronicznej o produktach i usługach świadczonych przez Sprzedawcę oraz jej ofertach.

Sprzedawca ma także możliwość gromadzenia danych statystycznych w celu poznania sposobu korzystania przez Użytkowników i Klientów ze Strony Internetowej (np. częstotliwości korzystania z poszczególnych zakładek Strony Internetowej, statystyki dotyczące sprzedaży, kraju zamieszkania osób odwiedzających Stronę Internetową) Informacje dotyczące charakterystyki Użytkowników i Klientów Strony Internetowej są przechowywane przez Sprzedawcę i będą wykorzystywane jedynie dla celów wewnętrznych, w szczególności dla sporządzania analiz rynku. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość gromadzenia adresów IP Użytkowników i Klientów odwiedzających Sklep Internetowy, które mogą być pomocne przy diagnozowaniu problemów technicznych z serwerem, tworzeniu analiz statystycznych oraz administrowaniu Sklepu Internetowego.

4. Zarządzanie danymi osobowymi

Podczas zakładania Konta Klienta prosimy o podanie m.in. następujących danych Klienta: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres. Polami wymaganymi dla potrzeb rejestracji konta Klienta są: imię i nazwisko oraz adres e-mail. Na życzenie Klienta Sprzedawca przesyła w drodze elektronicznej informacje o dostępności produktów, ofertach handlowych i promocjach (Newsletter). Warunkiem przesłania takiej informacji jest wyrażenie zgody na otrzymywanie na podany adres e-mail informacji handlowych o Produktach dostępnych w Sklepie Internetowym oraz przetwarzanie danych osobowych przez Sprzedawcę. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże brak zgody na przetwarzanie danych osobowych, uniemożliwia przesłanie informacji o dostępności produktu.

5. Prawo wglądu do danych osobowych

Klientom przysługuje prawo wglądu do swoich danych, ich poprawiania i zmiany oraz prawo żądania zaprzestania ich przetwarzania i prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach marketingowych. Sprzedawca przetwarza dane w celu realizacji transakcji, a co do osób, które wyrażą zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych także w celu marketingu własnego Sprzedawcy.

Klient może zwrócić się do Sprzedawcy pisemnie lub e-mailem o udzielenie bezpłatnych informacji dotyczących danych osobowych gromadzonych i przetwarzanych przez Sprzedawcę. Klient może również cofnąć swoją wcześniejszą zgodę na przetwarzanie danych osobowych i domagać się zaprzestania przetwarzania swoich danych osobowych. Sprzedawca podejmie wówczas działania niezbędne w celu niezwłocznego i nieodpłatnego zaprzestania przetwarzania takich danych osobowych i ich usunięcia z bazy danych. W takim przypadku Klient powinien skontaktować się ze Sprzedawcą pod adresem: sklep@bhpoutlet.pl lub listownie na adres: PW Krystian sp. z o.o., ul. Staszica 9A 26-400 Przysucha.

6. Bezpieczeństwo i poufność danych

Sprzedawca podjął starania dla wdrożenia wszelkiego rodzaju środków ostrożności potrzebnych dla ochrony poufności i bezpieczeństwa przetwarzanych danych osobowych oraz w celu zapobiegnięcia dostępowi do nich przez osoby trzecie. Techniczne i organizacyjne środki ostrożności adekwatne w świetle aktualnego stanu wiedzy technicznej, w szczególności w zakresie systemów informatycznych, zostały wdrożone w życie i są stosowane. Jednocześnie, Sprzedawca zastrzega, że nie jest w stanie eliminować wszystkich ryzyk związanych z funkcjonowaniem Internetu i zwraca uwagę osób odwiedzających Stronę Internetową na istnienie ewentualnych ryzyk nierozerwalnie związanych z jej użytkowaniem i jej funkcjonowaniem. W związku z powyższym Klient zobowiązany jest w szczególności, we własnym zakresie, odpowiednio zabezpieczyć hasło przed ujawnieniem osobom trzecim. Klient ponosi wyłączną odpowiedzialność i ryzyko związanie z ujawnieniem hasła osobom trzecim (także na skutek nieodpowiedniego zabezpieczenia hasła przed dostępem osób trzecich) lub umożliwienie im korzystania z jego konta w inny sposób. Klient zobowiązany jest niezwłocznie zawiadomić Sprzedawcę o korzystaniu z jego konta przez osoby nieupoważnione lub o wszelkich innych stwierdzonych przez Klienta naruszeniach zasad bezpieczeństwa związanych z korzystaniem ze Sklepu Internetowego.

7. Pliki Cookies

Strona internetowa używa plików cookies. Cookies są plikami umożliwiającymi urządzeniom używanym do przeglądania sieci Internet zapamiętywanie informacji dotyczących używanego urządzenia oraz sposobu korzystania ze Strony Internetowej (np. data i godzina wejścia na Stronę internetową, zakładki przeglądane przez Użytkownika lub Klienta itp.). Informacje zarejestrowane w plikach cookies są używane m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania serwisu do indywidualnych potrzeb Użytkowników i Klientów, w tym umożliwiają m.in.: poprawianie wyników wyszukiwania i trafności wyświetlanych towarów, tworzenie statystyk oglądalności, śledzenie preferencji Klientów, utrzymywania sesji zalogowanego Klienta. Ustawienia dotyczące cookies możecie Państwo zmienić w swojej przeglądarce internetowej. Jeżeli ustawienia te pozostaną bez zmian, pliki Cookies zostaną zapisane w pamięci urządzenia. Użytkownik lub Klient, który nie wyraża zgody na wykorzystywanie plików cookies (zastosuje blokadę plików cookies) lub który chce usunąć dotychczasowe pliki cookies powinien wybrać odpowiednie ustawienia w używanej przez siebie przeglądarce internetowej. Proces wyrażania zgody na wykorzystywanie plików cookies lub proces usuwania plików cookies różni się w zależności od używanej przez Użytkownika lub Klienta przeglądarki internetowej. Zwracamy uwagę, iż zablokowanie, usunięcie lub zmiana ustawień dotyczących plików „Cookies” może ograniczyć funkcjonalność serwisu.